Virussykdom

Pancreas Disease - PD


PD er en engelsk forkortelse for ”Pancreas Disease” en alvorlig virussykdom som rammer laksefisk. Sykdommen ble først beskrevet i Skottland på 70-tallet og har blitt funnet i de fleste oppdrettsland på den nordlige halvkule siden. Sykdommen er kun beskrevet på laks og regnbueørret og utbrudd av sykdommen er så langt kun beskrevet i sjøvannsfasen. I Norge er sykdommen ofte å finne på vestlandet mens den fra og med Nordland og nordover er mer sjelden. Flytting av fisk er sannsynligvis årsaken til de enkeltstående tilfellene i Nord Norge og smitteopptak i brønnbåt regnes som den mest sannsynlige smitteveien. Det er gjennom en rekke år foretatt screening på smolt fra området sør for Hustadvika og de senere år fra trøndelagsfylkene som er ment for transport nordover, og så langt er ingen slike tester funnet positive for PD. Dødeligheten kan være ubetydelig, men over tid er samlet dødelighet ofte høy.

Påvist i norge

I Norge påviste man lenge kun én subtype, SAV3, som rammet både regnbueaure og laks på Vestlandet. Påvisninger i 2010 i Romsdalsområdet ble senere typet som SAV2, en subtype ikke tidligere påvist i Norge. De påfølgende årene hadde man en spredning av SAV2 nordover i Trøndelag. Denne SAV2-varianten ligner en variant påvist hos laks i sjøoppdrett i Skottland, og representerer en sannsynlig introduksjon. Områdene sør for Hustadvika er stort sett påvirket av SAV3. I Midt-Norge nord for Hustadvika påvises kun SAV2. I 2014 ble SAV2 også påvist i Nordland og i Sogn og Fjordane, hvilket antyder spredning både nord- og sørover.

Opptrer i sjøfasen

Sykdommen opptrer oftest første året i sjøfasen og fører til kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) og reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer. Skal man skille mellom SAV-2 og SAV-3, så er de fleste SAV-2 tilfellene sent på høsten mens de fleste SAV-3 tilfellene forekommer om sommeren. Fordøyelsesenzymene i bukspyttkjertelen er nødvendige for at fisken skal klare å nyttiggjøre seg fôret. I tillegg har syke individer store muskelskader som i noen tilfeller også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd slik at rammet fisk ofte blir stående stille mot strømmen i merdene. Det kan se ut som om viruset alene ikke er nok til å utløse dødelighet hos fisken, og at andre forhold som miljø, håndteringsstress eller ytterligere infeksjoner er nødt til å være tilstede. Ved utbrudd forårsaket av SAV2 ser en generelt lavere dødelighet enn med SAV3. Patologien er lik, men ofte mindre omfattende i feltutbrudd med SAV2.

Viruset overlever lenge i vann

Det er vist at viruset kan overleve lenge i vann. Eksperimentelle forsøk har vist en overlevelse i sjøvann på 14 dager ved 10 grader og 35 dager ved 4 grader. Overlevelsen er lengre når organisk materiale er tilstede og lengre i sjøvann enn i ferskvann. Sannsynlig innfallsport i fisken er gjellene. Viruset kan skilles ut via avføring og slim og spres via vannmassene. Viruset er også påvist i fettfraksjonen som lekker ut av syk fisk og slik kan fettlaget som blir liggende i vannoverflaten med viruset spres over store avstander. Dette er nok forklaringen på hvorfor vi ser regionale utbrudd. Sykdommen er svært smittsom mellom individer og spres svært lett innad i merder og mellom merder på samme lokalitet. Den spres også lett mellom lokaliteter i sjø som ligger geografisk nære hverandre og har god strømkontakt. Opptak av smitte i brønnbåter kan bidra til spredning av viruset og innføringen av SAV-2 til Norge antar man kan ha sin årsak i bruk av brønnbåter som har trafikkert på Shetland. Risikofaktorer for utbrudd inkluderer høyt fôropptak , mye lus og bruk av høstsmolt. På utbrudd i Nord Norge har man så langt ikke sett samme risiko for spredning til naboanlegg og man antar at vannkvalitet og vanntemperatur spiller en viktig rolle i denne sammenheng. Påvisning av SAV-3 nord for Hustadvika fører til utslakting. Påvisning av SAV-2 nord for Sør-Trøndelag fører også til utslakting av fisken siden man ikke ønsker at denne sykdommen skal spres og etablere seg i dette området.

PD

Navn

Pancreas Disease

Agens

Salmonid alphavirus (SAV), Fam. Togaviridae, slekt Alphavirus

Temperatur

7-18 grader

Hvor i produksjonen og når på året

Første sommer og høst

Forebygging

Vanskelig

Smitteveier

Horisontal via vann

Behandling

Ingen

Ytre tegn

Ingen spesielle

Indre tegn

Ingen spesielle

Hovedkjennetegn

Økt svimeraktivitet, appetittdropp

Spesiell oppførsel

Fisk trekker opp mot vannspeilet, står stille

Bildegalleri

Videogalleri

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?