Tjenester

Lakselusbekjempelse

Koordinert innsats mot lakselusVi har lokalt ansvar for den koordinerte lakselusbekjempelsen i Midt og Nord-Troms.


Kampen mot lakselus

For å bekjempe lakselus er man avhengig av å legge gode strategier og bruke rette tiltak. Feil tiltak vil føre til dårlig effekt og store kostnader. For å kunne legge den beste strategien må man vite hvilke tiltak som er tilgjengelig. For å kunne bruke legemiddel som et tiltak, er det viktig at lusas følsomhetsprofil ovenfor legemidler blir kartlagt best mulig. Dette kan gjøre ved å gjennomføre et Bioassay. Deretter kan man starte behandlingen med korrekt bekjempelsesmetode

Bioassay

Marin Helse utfører bioassay gjennom å teste ulike virkestoffer på lakselus som hentes fra det lokale anlegget. Gjennom testing på vårt laboratorium kan vi fastslå hvilken legemiddel som har størst effekt. Vi tester for mange ulike virkestoffer.

Koordinert innsats

Kampen mot lakselus foregår i et samarbeid mellom oppdretterne og fiskehelsetjenestene i hver lokale region MarinHelse AS har i dag det lokale ansvaret for den koordinerte lakselus-bekjempelsen i Midt-Troms og Nord-Troms. Dette er en av de viktigste oppgavene selskapet har i dag. I forbindelse med lusebekjempelsen tilbyr MarinHelse bioassay i forbindelse med resistenstesting av lus før gjennomføring av planlagte behandlinger.

Landsdekkende prosjekt

Lakselusbekjempelsen er et landsdekkende prosjekt hvor alle norske oppdrettsselskaper er med i en nasjonal handlingsplan for å redusere de negative effektene lakselusa har på ville laksefiskbestander og oppdrettslaksen. Dette arbeidet er koordinert gjennom en nasjonal ledergruppe som koordinerer tre regionale enheter som hver har et ulikt antall lokale regioner med hver sin koordinator. Målet er å redusere produksjonen av lakseluslarver fra voksne lus som sitter på oppdrettsfisk til et minimum. Her legges felles strategier for lusebekjempelsen og for en bekjempelsesstrategi som best mulig reduserer risikoen for utvikling av resistens mot lusemidler som benyttes i strategiene. I denne sammenheng utvikles det planer for samordnet avlusning i tid, samt i forhold til valg av behandlingsmetode og virkestoff. (Lusekoordinatorene har også et ansvar for å støtte opp under opplæringen av personell til å registrere lus på en enhetlig måte samt å bistå i resistenstesting og vurderinger av behandlingseffekt).  

Jeg kan hjelpe deg

Øystein B. Markussen

Faglig leder

(+47) 954 51 104
oystein@marinhelse.no


Lakselus
Parasittdyr som kan ha stor negativ påvirkning på laksefisk i anlegget og på villfisk i nærheten av anlegget.

Bioessay
Bioessay er viktig for å finne korrekt behandlingsmiddel for effektiv lusefjerning. Vi tester for:

  • Azametifos (Salmosan)
  • Cypemetrin (Betamax)
  • Deltametrin (Alphamax)
  • Emamektin (Slice)
  • Hydrogenperoksid (H2O2)

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?