Opplæring

Klasseromskurs

Er finner du en oversikt over våre klasseromskurs.


Kurskalender

Vi har for tiden ikke planlagt noen klasseromskurs. Ta kontakt på kurs@marinhelse.no, om du har behov for et kurs, eller ønsker et skreddersydd kurs for din bedrift.

Du kan også sjekke ut våre nettbaserte kurs her

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
De som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
Tilpasset

FISKEVELFERDSKURS

Matfisk

Mye har skjedd siden 2010 både innenfor oppdrettsnæringen og det regelverket som gir rammene for driften. Det samme gjelder kunnskapsbasen som ligger til grunn for alle disse endringene. Fiskevelferdskurset for matfisk har endret seg gradvis de siste årene og ser derfor svært annerledes ut på en rekke områder nå i forhold til det som ble kjørt for fem år siden.

Som dere vil se av kursprogrammet har vi to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele matfiskproduksjonen fra smoltutsett til levering av slaktefisk, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen. Vi fokuserer på det som er mest aktuelt for næringa for øyeblikket, og ikke overraskende er lakselus blitt viet større oppmerksomhet ved denne korsveien. En del temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset og nye er kommet til. For at vi skal klare å holde interessen oppe gjennom totalt 15 timer er kurset blant annet spekket med relevante små filmkutt fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz.

Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et matfiskanlegg. I perioden fra en laksesmolt blir satt i havet til den er slakteklar skal den gjennom flere årstider som alle har sine utfordringer. Laksen må i denne perioden sannsynligvis gjennom flere former for håndteringer, noe som stiller store krav både til de som planlegger produksjonen og de som operer på merdkanten og i arbeidsbåtene. Dette kurset tar oss med på en faglig reise gjennom disse operasjonene med hovedmål å finne de løsningene som ivaretar fiskens behov på best mulig måte. Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd, mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige og sykliske gjøremålene som en produksjon av laks forutsetter.

Formål

Formålet med kurset er å bevisstgjøre både de som arbeider med oppdrettslaks i sjøfasen og de som har driftsansvar i selskapene om de grunnleggende behov som fisken har gjennom hele produksjonssyklusen. Produksjonen av laksefisk er en biologisk produksjon. Ved best mulig å ta hensyn til de naturlige behov og de håndteringsmessige og miljømessige utfordringene som en laks vil møte på i en merdproduksjon i havet vil man sette fiskevelferd og fiskehelse i høysetet. Slik vil man kunne gjennomføre en bærekraftig produksjon som til samme tid gir gode og forutsigbare resultater for oppdretterne. Dette kurset gir deltakerne gode råd om hvordan å møte utfordringene i sjøvannsfasen på best mulig måte.

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter. I tillegg vil kurset være et godt tilbud til de som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene og er prosedyreansvarlig. Kurset gir også personer som arbeider i forvaltning samt studenter på oppdrettsrelaterte utdanningsløp verdifull oppdatering på det som rører seg på dette feltet i næringen i dag og en god gjennomgang av hele produksjonen.

FISKEVELFERDSKURS

Settefisk

Mye har skjedd siden 2010, både innenfor oppdrettsnæringen og det regelverket som gir rammene for driften. Det samme gjelder kunnskapsbasen som ligger til grunn for alle disse endringene. Fiskevelferdskurset for settefisk ser derfor svært annerledes ut på en rekke områder nå i forhold til det som ble kjørt for fem år siden. Som dere vil se av kursprogrammet har vi to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele settefiskproduksjonen fra før inntak av rogn til utsett av sjøklar smolt, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen.

Vi fokuserer på «beste praksis settefisk», en egen produksjonsmanual for smolt som MarinHelse AS har jobbet med de siste 10 årene. En del temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset, og nye er kommet til. For at vi skal klare å holde interessen oppe gjennom totalt 15 timer er kurset blant annet spekket med relevante små filmkutt fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz.

Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et settefiskanlegg fra rognstadiet til fisken er smoltifisert og klar for sjøsetting med et hovedblikk på fiskens behov og forutsetningene for at den skal trives gjennom denne delen av produksjonssyklusen. Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige gjøremålene som en produksjon av smolt forutsetter.

Formål

Formålet med kurset er å bevisstgjøre de som arbeider på karkanten og de som har driftsansvar i selskapene om de grunnleggende behov som fisken har gjennom hele produksjonssyklusen. Produksjonen av laksefisk er en biologisk produksjon. Ved å ta hensyn til de naturlige behov og miljømessige signaler som en oppdrettslaks er avhengig av for å kunne utvikle seg normalt i ferskvann for så til slutt å tilpasse seg til et liv i sjøvann, vil man legge et solid fundament for fiskens trivsel og overlevelse i sjøvann. Slik vil man kunne gjennomføre en bærekraftig produksjon som til samme tid gir gode og forutsigbare resultater for oppdretterne. Dette kurset gir deltakerne gode råd om hvordan å møte utfordringene i ferskvannsfasen på best mulig måte.

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et settefiskanlegg enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter.

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
De som arbeider i et settefiskanlegg

Sted:
Tilpasset

Settefisk

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
deg som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
tilpasset

FISKEVELFERDSKURS

Settefisk

Mye har skjedd siden 2010, både innenfor oppdrettsnæringen og det regelverket som gir rammene for driften. Det samme gjelder kunnskapsbasen som ligger til grunn for alle disse endringene. Fiskevelferdskurset for settefisk ser derfor svært annerledes ut på en rekke områder nå i forhold til det som ble kjørt for fem år siden. Som dere vil se av kursprogrammet har vi to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele settefiskproduksjonen fra før inntak av rogn til utsett av sjøklar smolt, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen.
Bestill

Vi fokuserer på «beste praksis settefisk», en egen produksjonsmanual for smolt som MarinHelse AS har jobbet med de siste 10 årene. En del temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset, og nye er kommet til. For at vi skal klare å holde interessen oppe gjennom totalt 15 timer er kurset blant annet spekket med relevante små filmkutt fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz.

Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et settefiskanlegg fra rognstadiet til fisken er smoltifisert og klar for sjøsetting med et hovedblikk på fiskens behov og forutsetningene for at den skal trives gjennom denne delen av produksjonssyklusen. Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige gjøremålene som en produksjon av smolt forutsetter.

Formål

Formålet med kurset er å bevisstgjøre de som arbeider på karkanten og de som har driftsansvar i selskapene om de grunnleggende behov som fisken har gjennom hele produksjonssyklusen. Produksjonen av laksefisk er en biologisk produksjon. Ved å ta hensyn til de naturlige behov og miljømessige signaler som en oppdrettslaks er avhengig av for å kunne utvikle seg normalt i ferskvann for så til slutt å tilpasse seg til et liv i sjøvann, vil man legge et solid fundament for fiskens trivsel og overlevelse i sjøvann. Slik vil man kunne gjennomføre en bærekraftig produksjon som til samme tid gir gode og forutsigbare resultater for oppdretterne. Dette kurset gir deltakerne gode råd om hvordan å møte utfordringene i ferskvannsfasen på best mulig måte.

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et settefiskanlegg enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter.

Kurslengde:
2 timer

Målgruppe:
De som er i kontakt/jobber med kjemikalier på matfiskanlegg eller settefiskanlegg

Sted:
Tilpasset

GLOBALGAP

Kjemikaliekurs

Dette kurset er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGAP-standarden. Kurset tar for seg aspekter rundt sikker bruk av kjemikalier; lagring, bruk, håndtering av uhell og avfallshåndtering. I denne kursdelen vies kjemikalier om hydraulikkoljer, maursyre, rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler ekstra oppmerksomhet.

De helsefarlige momentene knyttet til bruk av disse stoffene samt aktuelle legemidler som bedøvelse og avlusningstoffer er også lagt inn i denne bolken, da disse er underlagt spesielle krav. Blant annet vil kursdeltakerne få en innføring MRL-verdier (tillat mengde legemiddelrester i slaktefisk), tilbakeholdelsestid og kontroll av dette.
Alle godkjente kjemikalier, herunder også legemidler, har egne produktdatablad eller pakningsvedlegg. Disse dokumentene beskriver de fleste aspekter ved sikker bruk av stoffene og er sånn sett sentrale. Produktdatablad og pakningsvedlegg for aktuelle stoffer vil bli gjennomgått.

Formål

Målet med kurset er at alle som håndterer kjemikalier og legemidler skal kunne gjøre dette på en sikker måte for seg selv og omgivelsene. Kurset skal dekke krav til opplæring i bruk av kjemikalier som framkommer i GlobalGap.

Kursdisposisjon

1. Introduksjon til GlobalGAP-standarden
2. Kjemikalier, informasjon og sikker bruk
3. Gjennomgang av aktuelle sikkerhetsdatablader
4. Legemidler
5. Oppbevaring og avfallshåndtering

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.

Avlivingskurskurs

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
deg som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
tilpasset

GLOBALGAP

Avlivingskurs

Kurset i avlivning er et kurs som er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGap standarden. Kurset dykker ned i utfordringer knyttet til generell avlivning av oppdrettsfisk til kontroll og avlivning av forskjellige predatorer som hyppig besøker oppdrettsmerdene og settefiskanlegg.
Bestill

Kurset i avlivning er et kurs som er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGap standarden. Kurset dykker ned i utfordringer knyttet til generell avlivning av oppdrettsfisk til kontroll og avlivning av forskjellige predatorer som hyppig besøker oppdrettsmerdene og settefiskanlegg. Kursdeltakerne vil få en innføring i gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til omgang med fugl og en rekke pattedyr som er aktuelle for oppdrettsaktører. Videre vil det bli beskrevet og vist eksempler på måter å forebygge, kontrollere og avlive pattedyr og fugler som gjør skade på fisk i kar og merder.

GLOBALGAP

Avlivingskurskurs

Kurset i avlivning er et kurs som er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGap standarden. Kurset dykker ned i utfordringer knyttet til generell avlivning av oppdrettsfisk til kontroll og avlivning av forskjellige predatorer som hyppig besøker oppdrettsmerdene og settefiskanlegg.

Formål

Kursdeltakerne vil få en innføring i gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til omgang med fugl og en rekke pattedyr som er aktuelle for oppdrettsaktører. Videre vil det bli beskrevet og vist eksempler på måter å forebygge, kontrollere og avlive pattedyr og fugler som gjør skade på fisk i kar og merder.

Kursdisposisjon

1. Avliving av fisk
2. Avliving av skadet vilt
3. Predatorkontroll
Fugl
Pattedyr

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg og settefiskanlegg.

Kurslengde:
2 timer

Målgruppe:
De som arbeider i et matfiskanlegg eller settefiskanlegg

Sted:
Tilpasset

Kurslengde:
2 timer

Målgruppe:
De som jobber på matfiskanlegg og settefiskanlegg, samt servicebåter som bruker legemidler på fisk i oppdrett

Sted:
Tilpasset

GLOBALGAP

Veterinær medhjelperkurs

Foreskrivende veterinær/fiskehelsebiolog er i utgangspunktet ansvarlig for riktig bruk av legemidler som benyttes i produksjonen av oppdrettslaks. Dette ansvaret overføres ofte til personer på lokaliteten. Denne praksisen krever at disse personene har dokumenterbar opplæring. Dette ivaretas av det veterinær medhjelperkurset. Det er laget to versjoner av denne delen av kurset; én for matfisk og én for settefisk

Dette fordi det er stor forskjell på situasjonene hvor dette blir aktuelt. I settefiskanlegg vil det være ved bruk av bedøvelse, ved vaksinering og ved formalinbehandling hovedfokus rettes. Her vil det også bli gått i dybden på anleggets egen rolle ved vaksinering og på hvilke områder fokus bør rettes for både å etterleve det gjeldende generelle regelverket og de krav som stilles i henhold til GlobalGap-standarden. På matfisklokaliteter vil tyngdepunktet av kurset bli rettet mot bruk av bedøvelse, bruk av fôrbaserte legemidler (antibiotika og lusesmidler) og bruk av badeavlusningsmidler.

Formål

Målet med dette kurset er at deltagerne får en innføring i korrekt bruk av legemidler, samt kan ta foreta enkle prøveuttak. Deltakerne vil med dette kurset være godkjente som veterinære medhjelpere.

Kursdisposisjon

1. Lover og regelverk
2. Aktuelle legemidler og korrekt bruk
3. Tilbakeholdelsestid og MRL-verdier
4. Prøveuttak

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg og settefiskanlegg, samt servicebåter som bruker legemidler på fisk i oppdrett.

BESTE PRAKSIS

Beste Praksis Settefisk

Vi i MarinHelse AS ønsker å bidra til å standardisere måten å produsere god smolt på, og gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig. Ferskvannsproduksjonen er en svært sammensatt og komplisert produksjon som stiller store krav til kompetanse innenfor flere fagfelt. Felles for alle disse fagfeltene er at de må tuftes på en biologisk plattform hvis man skal lykkes med å skape en god smolt.

MarinHelse AS er overbevist om at kvaliteten på den fisken som settes i havet er av større betydning enn hva den møter på av agens i sjøfasen når det gjelder å redusere dødeligheten og øke trivselen til fisken i sjøvannstilværelsen. Ferskvannsproduksjonen er en svært sammensatt og komplisert produksjon som stiller store krav til kompetanse innenfor flere fagfelt. Felles for alle disse fagfeltene er at de må tuftes på en biologisk plattform hvis man skal lykkes med å skape en god smolt. Et oppdrettsselskap som klarer å etablere faste kjøreplaner som år etter år skaper god smolt vil alltid ha et konkurransefortrinn knyttet det å levere et bærekraftig produkt til markedet. Vi i MarinHelse AS ønsker å bidra til å standardisere måten å produsere god smolt på, og gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig.

Kurset tar oss med gjennom hele ferskvannsproduksjonen fra stamfiskutvelgelse til evalueringen av smoltprestasjonene i etterkant av smoltlevering. Alle de viktige og kritiske fasene i smoltproduksjonen blir nøye gjennomgått, og forslag til beste praksis presentert. MarinHelse AS har i over 20 år vært på jakt etter god smolt for kunder i Troms og Finnmark som i alle år har vært underforsynt med slik vare. Dette har ført til at vi har vært på det meste av settefiskanlegg i landet og sett en rekke gode, og mindre gode løsninger. Sammen med anvendt teori og forskning er dette grunnlaget for de anbefalinger som blir gitt. Kurset er basert på mye billed- og videomateriale fra en rekke smoltanlegg i Norge for å gjøre kurset så praktisk og virkelighetsnært som mulig. Kurset går over to dager og inneholder 6 bolker som er nærmere presentert i kursdisposisjon og program. Kurset blir tilpasset enkeltkunder samtidig som det blir kjørt på regionale nivå for et større antall deltakere. Kursets varighet og innhold kan også justeres i forhold til ønsker og behov når det blir kjørt for enkeltkunder, men utover dette kjøres det som vist under program.

Formål

Beste praksis Settefisk er et kurs med en klar ambisjon om å styrke kvaliteten på smoltproduksjonen i Norge. Det foreligger ingen praktisk orienterte lærebøker innenfor settefiskproduksjon i Norge i dag, slik at mye kunnskap og kompetanse er lite tilgjengelig for aktørene. Dette kurset skal fylle deler av et behov som næringen har på dette området og gi klare anbefalinger knyttet til beste praksis på de viktigste områdene.

Kursdisposisjon

Del 1: Vann-Rør-Kar
”Et behov for gode og stabile rammebetingelser”
Del 2: Startfôring
”Kanskje den mest kunnskapskrevende operasjonen i produksjonen av smolt”
Del 3: Håndtering
”Hvordan håndtere settefisk på best mulig måte”
Del 4: Vaksinering
”En tøff men nødvendig påkjenning”
Del 5: Smoltifisering
”En grunnleggende forutsetning for trivsel og prestasjon i sjøvann”
Del 6: Smitte – helse
” God drift = God helse””

Målgruppe

Kurset er ment for de som arbeider i settefiskanlegg og de som er driftsledere for slike. Siden kurset tar for seg de viktigste skrittene i smoltproduksjonen fra innlegg av rogn til levering av smolt, så er det et godt faglig fundament for de som arbeider med settefiskanlegg på vegne av forvaltning og forskning. For studenter gir kurset en helhetlig fremstilling av de utfordringer og arbeidsoppgaver som man møter på i arbeidshverdagen i et settefiskanlegg, og er i så måte et informativt og lærerikt tilskudd til den teoretisk utdannelsen studentene møter..

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
De som arbeider i et settefiskanlegg

Sted:
Tilpasset

Beste Praksis Settefisk

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
deg som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
tilpasset

BESTE PRAKSIS

Beste Praksis Settefisk

Vi i MarinHelse AS ønsker å bidra til å standardisere måten å produsere god smolt på, og gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig. Ferskvannsproduksjonen er en svært sammensatt og komplisert produksjon som stiller store krav til kompetanse innenfor flere fagfelt. Felles for alle disse fagfeltene er at de må tuftes på en biologisk plattform hvis man skal lykkes med å skape en god smolt.
Bestill

MarinHelse AS er overbevist om at kvaliteten på den fisken som settes i havet er av større betydning enn hva den møter på av agens i sjøfasen når det gjelder å redusere dødeligheten og øke trivselen til fisken i sjøvannstilværelsen. Ferskvannsproduksjonen er en svært sammensatt og komplisert produksjon som stiller store krav til kompetanse innenfor flere fagfelt. Felles for alle disse fagfeltene er at de må tuftes på en biologisk plattform hvis man skal lykkes med å skape en god smolt. Et oppdrettsselskap som klarer å etablere faste kjøreplaner som år etter år skaper god smolt vil alltid ha et konkurransefortrinn knyttet det å levere et bærekraftig produkt til markedet. Vi i MarinHelse AS ønsker å bidra til å standardisere måten å produsere god smolt på, og gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig.

Kurset tar oss med gjennom hele ferskvannsproduksjonen fra stamfiskutvelgelse til evalueringen av smoltprestasjonene i etterkant av smoltlevering. Alle de viktige og kritiske fasene i smoltproduksjonen blir nøye gjennomgått, og forslag til beste praksis presentert. MarinHelse AS har i over 20 år vært på jakt etter god smolt for kunder i Troms og Finnmark som i alle år har vært underforsynt med slik vare. Dette har ført til at vi har vært på det meste av settefiskanlegg i landet og sett en rekke gode, og mindre gode løsninger. Sammen med anvendt teori og forskning er dette grunnlaget for de anbefalinger som blir gitt. Kurset er basert på mye billed- og videomateriale fra en rekke smoltanlegg i Norge for å gjøre kurset så praktisk og virkelighetsnært som mulig. Kurset går over to dager og inneholder 6 bolker som er nærmere presentert i kursdisposisjon og program. Kurset blir tilpasset enkeltkunder samtidig som det blir kjørt på regionale nivå for et større antall deltakere. Kursets varighet og innhold kan også justeres i forhold til ønsker og behov når det blir kjørt for enkeltkunder, men utover dette kjøres det som vist under program.

Formål

Beste praksis Settefisk er et kurs med en klar ambisjon om å styrke kvaliteten på smoltproduksjonen i Norge. Det foreligger ingen praktisk orienterte lærebøker innenfor settefiskproduksjon i Norge i dag, slik at mye kunnskap og kompetanse er lite tilgjengelig for aktørene. Dette kurset skal fylle deler av et behov som næringen har på dette området og gi klare anbefalinger knyttet til beste praksis på de viktigste områdene.

Kursdisposisjon

Del 1: Vann-Rør-Kar
”Et behov for gode og stabile rammebetingelser”
Del 2: Startfôring
”Kanskje den mest kunnskapskrevende operasjonen i produksjonen av smolt”
Del 3: Håndtering
”Hvordan håndtere settefisk på best mulig måte”
Del 4: Vaksinering
”En tøff men nødvendig påkjenning”
Del 5: Smoltifisering
”En grunnleggende forutsetning for trivsel og prestasjon i sjøvann”
Del 6: Smitte – helse
” God drift = God helse””

Målgruppe

Kurset er ment for de som arbeider i settefiskanlegg og de som er driftsledere for slike. Siden kurset tar for seg de viktigste skrittene i smoltproduksjonen fra innlegg av rogn til levering av smolt, så er det et godt faglig fundament for de som arbeider med settefiskanlegg på vegne av forvaltning og forskning. For studenter gir kurset en helhetlig fremstilling av de utfordringer og arbeidsoppgaver som man møter på i arbeidshverdagen i et settefiskanlegg, og er i så måte et informativt og lærerikt tilskudd til den teoretisk utdannelsen studentene møter..

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
De som arbeider i et settefiskanlegg med resirkulering

Sted:
Tilpasset

BESTE PRAKSIS

Settefisk Resirkulering (RAS)

Kurset er spisset mot de operasjoner og utfordringer som preger hverdagen i et resirkuleringsanlegg. Vannkvalitet er gitt et større fokus da utfordringer knyttet til vannsammensetning og vannbehandling opptar større ressurser enn ved en produksjon basert på gjennomstrømning. Kurset har en klar ambisjon om å styrke kvaliteten på den smoltproduksjonen som er basert på resirkuleringsteknologi.

Bruken av resirkulering i norsk smoltproduksjon har eksplodert de siste årene, og mange er av den oppfatning at dette er veien å gå for norsk oppdrettsnæring i årene fremover hvis næringen skal vokse og samtidig ha en bærekraftig produksjon med en tydeligere miljøprofil. MarinHelse AS er av den oppfatning at en smoltproduksjon basert på resirkuleringsprinsipper gir de beste forutsetningene for å klare å produsere en god smolt gjennom hele året og år etter år. Det store fortrinnet med resirkuleringsanlegg utover det faktum at de benytter betydelig mindre mengder råvann til produksjonen, er tilgangen slike anlegg gir på oppvarmet vann. Oppvarmet vann til temperaturer over 7 grader gir en mye mer tydelig og ensartet utvikling av yngel, og gir samtidig en oppdretter mye større muligheter til å styre produksjonen ut fra egne behov i stedet for å måtte ta hensyn til temperaturen på råvannet til enhver tid. En produksjon basert på oppvarmet vann gjennom hele produksjonssyklusen gir oppdretteren tilnærmet full kontroll på smoltifiseringen og åpner muligheten for homogene smoltgrupper i mye større grad enn det et gjennomstrømningsanlegg kan. I et resirkuleringsanlegg kan det lages en eneste kjøreplan for alle smoltgrupper med kun små justeringer i sluttfasen for tilpasning til årstid for utsett. Målet er i praksis å gjennomføre en 0-åringsproduksjon gjennom hele året og sette ut smolt i alle årets 12 måneder. En justering av smoltstørrelse og postsmoltproduksjon skal kompensere for de periodene i året hvor sjøvannstemperaturene normalt sett vanskeliggjør utsett av smolt. Dette betyr etter vår oppfatning en revolusjon i norsk smoltproduksjon og er en nødvendighet hvis næringens egne mål om vekst frem mot 2050 skal kunne oppfylles.

Kurset er basert på den samme disposisjonen som «Beste praksis settefisk» men er spisset mot de operasjoner og utfordringer som preger hverdagen i et resirkuleringsanlegg. Vannkvalitet er gitt et større fokus da utfordringer knyttet til vannsammensetning og vannbehandling opptar større ressurser enn ved en produksjon basert på gjennomstrømning.

Formål

«Beste praksis settefisk resirkulering» er et kurs med en klar ambisjon om å styrke kvaliteten på den smoltproduksjonen i Norge som er basert på resirkuleringsteknologi. Resirkulering er relativt nytt i Norge og her foreligger det begrensede mengder erfaringsbasert kunnskap knyttet til de nye utfordringene som finnes knyttet til blant annet vannkvalitet, vannbehandling, rengjøring og desinfeksjon. Dette kurset skal fylle deler av et behov som næringen har på dette området og forsøke å gi klare anbefalinger knyttet til beste praksis på de viktigste områdene.

Kursdisposisjon

• Datagrunnlag for produksjonen i resirkuleringsanlegg
• Vann-Rør-Kar ”Et behov for gode og stabile rammebetingelser”
• Startforing ”Kanskje den mest kunnskapskrevende operasjonen i produksjonen av smolt”
• Smoltifisering
• Foring i settefiskanlegg
• Smitte –Helse ”God drift er det samme som god helse”

Målgruppe

Kurset er ment for de som arbeider i settefiskanlegg og de som er driftsledere for slike. Siden kurset tar for seg de viktigste skrittene i smoltproduksjonen fra innlegg av rogn til levering av smolt, så er det et godt faglig fundament for de som arbeider med settefiskanlegg på vegne av forvaltning og forskning. For studenter gir kurset en helhetlig fremstilling av de utfordringer og arbeidsoppgaver som man møter på i arbeidshverdagen i et settefiskanlegg, og er i så måte et informativt og lærerikt tilskudd til den teoretisk utdannelsen studentene møter.

Kurs i dødfiskkategorisering

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
deg som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
tilpasset

BESTE PRAKSIS

Kurs i dødfiskkategorisering

Kurset går igjennom de viktigste årsakene til at fisk dør i sjøfasen. Nøkkelfakta knyttet til dødsårsakene, nøye beskrivelse av ytre og indre forandringer hos fisken samt fiskens oppførsel og sykdomsutvikling blir viet mye oppmerksomhet.
Bestill

Svinnet i norsk oppdrettsnæring er for stort. I snitt de siste 10 årene har andelen fisk som går tapt i fra fisken settes i sjøen til den er slaktet, ligget rundt 20 %. Dette er et svært høyt tall og vi i MarinHelse AS er av den oppfatning at norsk oppdrettsnæring ikke kan leve med så store tap i denne fasen av produksjonen hvis den ønsker at produksjonen skal bli oppfattet som etisk akseptabel og som bærekraftig. MarinHelse AS har en klar oppfatning av at det er fullt mulig å komme ned på 5 % svinn gjennom et målrettet arbeid på selskapsnivå i løpet av noen år.

Årsaken til at fisk dør i produksjonen er sammensatt. Det er en rekke forskjellige faktorer som alene utløser sykdom og død hos fisk samtidig det ofte kan være en samvirkning mellom forskjellige agens i samme fisk som utløser sykdom. Vi er i dette kurset ute etter de underliggende årsakene til at fisk dør og mulighetene for å kartlegge disse på best mulig måte. For å redusere svinn i sjøfasen på en effektiv måte er det en nødvendighet å ha grundig og presis kunnskap om hvilken type fisk som dør av hvilken årsak i hvilken periode av produksjonen. Dødfiskkategoriseringskurset tar tak i disse utfordringene. Denne kunnskapen er av stor betydning for at man i ettertid skal kunne sette inn de riktige tiltakene for å redusere svinnet i sjøfasen.

Kurset går igjennom de viktigste årsakene til at fisk dør i sjøfasen. Nøkkelfakta knyttet til dødsårsakene, nøye beskrivelse av ytre og indre forandringer hos fisken samt fiskens oppførsel og sykdomsutvikling blir viet mye oppmerksomhet. Kurset er spekket av bilder og filmer som viser de forskjellige dødsårsakene. Det er utarbeidet en egen dødfiskkategoriseringsplansje og et eget dødfiskkategoriseringsskjema som benyttes som matrise for kursgjennomgangen, og som vi anbefaler benyttes i det daglige registreringsarbeidet i etterkant. Dødsårsakene forefinnes i alle tilgjengelige produksjonsstyringssystemer og innebærer i så måte ingen form for tidkrevende dobbelføring av dødelighetsdata.

Formål

Kurset tar deltakerne inn i en verden av sykdom, død og elendighet hvor målet er å gi alle solide kunnskaper til hvordan man skal klare å skille mellom de forskjellige årsakene til at fisk dør. Det vil i praksis på merdkanten ikke være mulig å angi en årsak til hver enkelt fisk som dør, men målet er å kategorisere det store flertallet mer presist enn det som er tilfellet i dag. Ofte er det slik at noen få årsaker beskriver det meste av dødeligheten. På bakgrunn av dette er det etter vår oppfatning gode muligheter for å lykkes i dette arbeidet.

Kursdisposisjon

1. Daglig bruk av skjemaet
2. Innføring av dødfiskdata i ditt produksjonsstyringssystem
3. Aktuelle sykdommer
• Infeksjonssykdommer
o Bakterielle sykdommer
o Virale sykdommer
o Parasittære sykdommer
• Settefiskrelatert avgang
• Mekanisk påvirkning
• Miljørelatert avgang
• Diverse årsaker
• Dødsårsaker hos rensefisk

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg og har dødfiskopptak som en del av dine daglige gjøremål.

BESTE PRAKSIS

Kurs i dødfiskkategorisering

Kurset går igjennom de viktigste årsakene til at fisk dør i sjøfasen. Nøkkelfakta knyttet til dødsårsakene, nøye beskrivelse av ytre og indre forandringer hos fisken samt fiskens oppførsel og sykdomsutvikling blir viet mye oppmerksomhet.

Svinnet i norsk oppdrettsnæring er for stort. I snitt de siste 10 årene har andelen fisk som går tapt i fra fisken settes i sjøen til den er slaktet, ligget rundt 20 %. Dette er et svært høyt tall og vi i MarinHelse AS er av den oppfatning at norsk oppdrettsnæring ikke kan leve med så store tap i denne fasen av produksjonen hvis den ønsker at produksjonen skal bli oppfattet som etisk akseptabel og som bærekraftig. MarinHelse AS har en klar oppfatning av at det er fullt mulig å komme ned på 5 % svinn gjennom et målrettet arbeid på selskapsnivå i løpet av noen år. Årsaken til at fisk dør i produksjonen er sammensatt. Det er en rekke forskjellige faktorer som alene utløser sykdom og død hos fisk samtidig det ofte kan være en samvirkning mellom forskjellige agens i samme fisk som utløser sykdom. Vi er i dette kurset ute etter de underliggende årsakene til at fisk dør og mulighetene for å kartlegge disse på best mulig måte. For å redusere svinn i sjøfasen på en effektiv måte er det en nødvendighet å ha grundig og presis kunnskap om hvilken type fisk som dør av hvilken årsak i hvilken periode av produksjonen. Dødfiskkategoriseringskurset tar tak i disse utfordringene. Denne kunnskapen er av stor betydning for at man i ettertid skal kunne sette inn de riktige tiltakene for å redusere svinnet i sjøfasen. Kurset går igjennom de viktigste årsakene til at fisk dør i sjøfasen. Nøkkelfakta knyttet til dødsårsakene, nøye beskrivelse av ytre og indre forandringer hos fisken samt fiskens oppførsel og sykdomsutvikling blir viet mye oppmerksomhet. Kurset er spekket av bilder og filmer som viser de forskjellige dødsårsakene. Det er utarbeidet en egen dødfiskkategoriseringsplansje og et eget dødfiskkategoriseringsskjema som benyttes som matrise for kursgjennomgangen, og som vi anbefaler benyttes i det daglige registreringsarbeidet i etterkant. Dødsårsakene forefinnes i alle tilgjengelige produksjonsstyringssystemer og innebærer i så måte ingen form for tidkrevende dobbelføring av dødelighetsdata.

Formål

Kurset tar deltakerne inn i en verden av sykdom, død og elendighet hvor målet er å gi alle solide kunnskaper til hvordan man skal klare å skille mellom de forskjellige årsakene til at fisk dør. Det vil i praksis på merdkanten ikke være mulig å angi en årsak til hver enkelt fisk som dør, men målet er å kategorisere det store flertallet mer presist enn det som er tilfellet i dag. Ofte er det slik at noen få årsaker beskriver det meste av dødeligheten. På bakgrunn av dette er det etter vår oppfatning gode muligheter for å lykkes i dette arbeidet.

Kursdisposisjon

1. Daglig bruk av skjemaet 2. Innføring av dødfiskdata i ditt produksjonsstyringssystem 3. Aktuelle sykdommer • Infeksjonssykdommer o Bakterielle sykdommer o Virale sykdommer o Parasittære sykdommer • Settefiskrelatert avgang • Mekanisk påvirkning • Miljørelatert avgang • Diverse årsaker • Dødsårsaker hos rensefisk

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg og har dødfiskopptak som en del av dine daglige gjøremål.

Kurslengde:
4 timer

Målgruppe:
De som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
tilpasset

Kurslengde:
4 timer

Målgruppe:
De som arbeider i et matfiskanlegg og som teller lus

Sted:
Tilpasset

BESTE PRAKSIS

Lusekurs

MarinHelse tilbyr et detaljert og grundig kurs om lakselus og hvordan man på best mulig måte kan foreta gode og korrekte tellinger av både lakselus og skottelus. Kurset inneholder videoer og bilder som, ikke bare bidrar til at kurset er interessant og spennende, men også gir økt læringseffekt. Kursdeltagerne blir utfordret i form av en lakselus-quiz (med ekte lakselus). I tillegg tilbyr vi også et kortere oppfriskningskurs for de som har gjennomgått hovedkurset, men som trenger repetisjon.

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en parasittisk hoppekreps som livnærer seg av slim og blod på laksefisk, da spesielt på Atlantisk laks. Oppdrettsnæringens store vekst har ført til at det nå er svært mange potensielle verter for lusa, og følgelig har mengden lakselus langs norskekysten økt betraktelig. Store mengder lakselus har blitt en trussel for fiskevelferden hos oppdrettslaks. Den har dessuten blitt en trussel mot villaks- og sjøørretbestandene i Norge. Som en respons på dette har regelverket rundt lakselus blitt innstrammet, og det settes høye krav til kunnskap om lusa. Som et tiltak for å bekjempe lakselusa har MarinHelse utviklet et lusekurs til næringen slik at de som til daglig jobber med lusa skal være godt rustet for å utføre de riktige avgjørelsene. I lusekurset får deltagerne kjennskap til luseforskriften, biologien til lakselusa og hvordan man i praksis teller lakselus på en fiskevelferdsmessig måte – avgjørende for et godt resultat. Lakselus er en stor utfordring, og næringen står nå ovenfor store økonomiske og miljømessige utfordringer knyttet til negative miljøeffekter, bekjempelse av lus og resistensutvikling hos lus. Det er hvert enkelt selskaps ansvar å møte disse utfordringene på best mulig måte.

Formål

Tilby røktere og andre næringsaktører som ukentlig står overfor arbeidsoppgaver knyttet til lakselus best mulige forutsetninger for å utføre sine oppgaver. Dette vil føre til bedre lusetellinger som ivaretar fiskevelferden til laksen. Økt kunnskap og praktiske oppgaver gir påliteligere tellinger, som igjen styrker mulighetene for å behandle, forvalte og bekjempe lakselusa på en god måte, i henhold til norsk lov.

Kursdisposisjon

Kurset er delt inn i fire deler:
1) Lover og forskrifter rundt håndtering og bekjempelse av lakselus i næringen,
2) lakselusas biologi
3) beste praksis for telling av lakselusg
4) en teoretisk lusetellingsquiz hvor ulike virkemidler blir tatt i bruk for å sikre at deltagerne er best mulig utrustet for lusetelling i felt.

Målgruppe

Kurset er formet for røktere som jobber med produksjon av matfisk, men læringsutbyttet er stort for fiskehelsepersonell og andre innenfor næringen.

 

Ønske om kurs?

Har bedriften din behov for kurs eller ønsker du et skreddersy kurs til ditt behov?

 

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?