Parasittsykdom

Høstsjuka


Paranucleospora theridion er en mikrosporidie som tilhører en gruppe intracellulære parasitter. I laksen utvikler parasitten svært små sporer av to typer inne i immunceller og overhudsceller hos fisken. I Norge er parasitten påvist fra Rogaland til Finnmark, men infeksjonene er overfladiske og sjeldne lenger nord i landet. Undersøkelser har vist at parasitten er svært utbredt blant oppdrettsfisk fra Trøndelag og sørover. Den avtagende intensiteten nordover antar man har med et visst behov for vanntemperaturer over 15 grader for å utløse et utbrudd med dødelighet. Parasitten har en komplisert livssyklus hvor alt ikke er kjent men den utvikles både i laksefisk og lakselus. Lakselusa regnes som hovedverten. Utviklingen i laksen avsluttes med dannelsen av sporer i overhudsceller som deretter blir spist av lakselus som beiter på huden til fisken. Dette skjer som regel på høsten forvinteren. Det antas at sporer frigjort fra lakselus er infektive for laks gjennom vannet. Det er ført bevis for at sporene smitter via lakselus til laks gjennom beiting. Vårutsatt oppdrettslaks smittes om sommeren, trolig av vannbåren smitte siden det er observert merder med smittet laks nesten uten lus. Dette tyder på tilstedeværelse av et stort antall sporer i sjøvann på sommeren. Lakselus smittes trolig ved beiting på smittet laks sommer og høst og det utvikles massive infeksjoner høst og forvinter.

Symptomer på sykdommen

Paranucleospora theridion er funnet å være en viktig faktor i sykdommen som har blitt kalt «Høstsjuka». Fisk som er rammet av denne sykdommen får ofte respirasjonsproblemer, redusert matlyst og får ofte en mørk farge. Når man ser nærmere på rammet fisk er det bleke og svulne gjeller som dominerer. Innvendig finner man ofte en gulbrun lever, væskefylt bukhule og en blodfylt og svullen milt og nyre. Mikroskopisk er det forandringer i gjellene som ved proliferativ gjellebetennelse og betennelser i hjerte, milt, nyre tarm og pankreasvev. Det ser ut til at parasitten angriper immunceller og det diskuteres om den bereder grunnen for andre sykdommer som HSMB, PD og CMS som kanskje ikke helt alene klarer å utløse dødelighet.

Høstsjuka

Navn

Høstsjuka

Agens

Paranucleospora theridion

Temperatur

Over 15 grader

Hvor i produksjonen og når på året

Høst

Forebygging

Unngå stress og håndtering

Smitteveier

Hosisontal, via lakselus

Behandling

Vanskelig

Ytre tegn

Bleke og svulne gjeller. Pustevansker, redusert matlyst

Indre tegn

Svullen milt og nyre

Hovedkjennetegn

Bleke og svulne gjeller

Spesiell oppførsel

Økt svimeraktivitet, appetittdropp

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?