• Miljøtjenester

MarinHelse AS har som mål å være bransjens foretrukne partner på fiskehelse- og velferd samt miljøtjenester innen akvakultur og tilbyr derfor en rekke miljøundersøkelser som kan brukes for å bedre beskrive miljøtilstanden på det aktuelle området.

Miljøundersøkelser er et viktig verktøy i forbindelse med etablering av nye oppdrettsanlegg, periodisk miljøovervåkning av eksisterende anlegg og i forbindelse med utvidelse av eksisterende anlegg.

Forundersøkelse

MarinHelse AS tilbyr forundersøkelser til din bedrift som er en undersøkelse som tas i forkant av starten på et akvakulturanlegg. Da gjennomføres en forundersøkelse for å skape en referanse for senere undersøkelser på lokaliteten. Forundersøkelsen skal inkludere:

 • Strømmålinger
 • Kartunderlag og kartlegging med substrattype
 • Tredimensjonale bunnkart
 • B-undersøkelses parametere

B-undersøkelse

MarinHelse AS tilbyr B-undersøkelser til din bedrift, disse undersøkelsene gir et bilde om hvordan miljøet rundt en lokalitet er påvirket av driften utføres en B-undersøkelse som er en trendovervåkning av bunnforholdene i anleggssonen. Disse undersøkelsene gjentas jevnlig etter hvor belastet miljøet er.

Undersøkelsen er gjennomført etter beskrivelsen i Norsk Standard NS 9410:2007. Standarden beskriver metoder for måling av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg, og den gir detaljerte prosedyrer for hvordan miljøpåvirkning fra enkelt anlegg i oppdrettsnæringen skal overvåkes.

Parametere som inkluderes i B-undersøkelsen er:

 • Faunaundersøkelse: forekomst/fravær av dyr større enn 1 mm
 • Kjemisk undersøkelse: pH måling (surhetsgrad) og Eh redokspotensial (oksiderende eller reduserende betingelser)
 • Sensorisk undersøkelse: gassbobler, lukt, konsistens, farge, grabbvolum og slam tykkelse registrere
Lokalitetstilstand Overvåkningsnivå for B-undersøkelser
1 – meget god Hvert 2 år
2 – god Hvert år
3 – dårlig  Hver 6 måned
4 – meget dårlig Senest etter to måneder gjøres en utvidet B-undersøkelse med ekstra målepunkter og kjemiske analyser av sedimentet

C-undersøkelse

En C-undersøkelse er mye mer omfattende enn en B-undersøkelse og undersøker bunntilstanden fra anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen). C-undersøkelsen utføres i henhold til Norsk Standard NS EN-ISO 5667-19 og NS-EN ISO 16665.

Følgende parametre er obligatoriske:

 • Kvalitativ og kvantitativ fauna undersøkelse (dyr større en 1 mm)
 • Kjemiske parametere (Totalt Orgaisk Karbon (TOC), Fosfor (P), sink (Zn), kobber (Cu))
 • Partikkelstørrelse i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 16665
 • Oksygeninnhold
 • Saltholdighet og temperatur
 • Parametrene i B-undersøkelsen
 • I samarbeid med UNI Research, kan vi nå levere akkrediterte MOM-C undersøkelser til din bedrift.

Lokalitetsundersøkelse

MarinHelse AS tilbyr pr. dags dato strømmålinger som er godkjent brukt i lokalitetsundersøkelser av eksterne samarbeids aktører. Lokalitetsundersøkelsene omfatter strømmålinger for beregning av maksimalt tillatt biomasse og dimensjonering av anlegg, målinger av salinitet og oksygeninnhold, topografisk kartlegging av sjøbunn ved hjelp av Olex, sedimentudersøkelser B-undersøkelser (tidligere MOM-B) etter krav fra Norsk Standard (NS 9410:2007) og lokalitetsundersøkelser etter krav fra Norsk Standard (NS 9415).

Vi har per i dag 4 strømmålere av typen RCM Blue punktmålere, levert av Aanderaa AS og 1 dopplermåler av typen Aquadopp Profiler, levert av Nortek AS. RCM Blue målerne måler temperatur i vannet og konfigurasjon gjøres via blåtann (bluetooth). Dopplermåleren kan måle strømhastighet og strømretning på mange forskjellige dybder i en avstand på opptil 50 meter fra målerhodet.

For å gjøre mest mulig ut av miljøovervåkningene tilbyr vi også målinger av konduktivitet, temperatur og dybde via en CTD-sonden (”Conductivity, Temperature, Depth”) med optisk oksygensensor, av typen YSI 6600, som kan brukes på dybder ned til 200 meter. En CTD-sonde måler konduktivitet (elektrisk ledningsevne), temperatur og trykk i havet, og med disse parametrene kan saltholdighet, dyp i meter, tetthet, lydhastighet bestemmes.