Lusetellingskurs

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en parasittisk hoppekreps som livnærer seg av slim og blod på laksefisk, da spesielt på Atlantisk laks. Oppdrettsnæringens store vekst har ført til at det nå er svært mange potensielle verter for lusa, og følgelig har mengden lakselus langs norskekysten økt betraktelig. Store mengder lakselus har blitt en trussel for fiskevelferden hos oppdrettslaks. Den har dessuten blitt en trussel mot villaks- og sjøørretbestandene i Norge. Som en respons på dette har regelverket rundt lakselus blitt innstrammet, og det settes høye krav til kunnskap om lusa. Som et tiltak for å bekjempe lakselusa har MarinHelse utviklet et lusekurs til næringen slik at de som til daglig jobber med lusa skal være godt rustet for å utføre de riktige avgjørelsene. I lusekurset får deltagerne kjennskap til luseforskriften, biologien til lakselusa og hvordan man i praksis teller lakselus på en fiskevelferdsmessig måte – avgjørende for et godt resultat. Lakselus er en stor utfordring, og næringen står nå ovenfor store økonomiske og miljømessige utfordringer knyttet til negative miljøeffekter, bekjempelse av lus og resistensutvikling hos lus. Det er hvert enkelt selskaps ansvar å møte disse utfordringene på best mulig måte.

MarinHelse tilbyr et detaljert og grundig kurs om lakselus og hvordan man på best mulig måte kan foreta gode og korrekte tellinger av både lakselus og skottelus. Kurset inneholder videoer og bilder som, ikke bare bidrar til at kurset er interessant og spennende, men også gir økt læringseffekt. Kursdeltagerne blir utfordret i form av en lakselus-quiz (med ekte lakselus) og en praktisk lusetelling. I tillegg tilbyr vi også et kortere oppfriskningskurs for de som har gjennomgått hovedkurset, men som trenger repetisjon.

Beskrivelse

Kurset er delt inn i fire deler: 1) Lover og forskrifter rundt håndtering og bekjempelse av lakselus i næringen, 2) lakselusas biologi, 3) beste praksis for telling av lakselus og 4) en teoretisk lusetellingsquiz. I tillegg er det tilrettelagt for at røktere som deltar på kurset kan bli sertifiserte lusetellere, gjennom å bestå en praktisk lusetellingsprøve i felt. Dette blir gjennomført så fremst det er tilrettelagt for en slik sertifisering noe som krever at det er lus tilstede på lokaliteten. Kurset tar om lag tre timer, men man må beregne en hel dag om sertifisering skal gjennomføres.

Formål

Tilby røktere og andre næringsaktører som ukentlig står overfor arbeidsoppgaver knyttet til lakselus best mulige forutsetninger for å utføre sine oppgaver. Dette vil føre til bedre lusetellinger som ivaretar fiskevelferden til laksen. Økt kunnskap og praktiske oppgaver gir påliteligere tellinger, som igjen styrker mulighetene for å behandle, forvalte og bekjempe lakselusa på en god måte, i henhold til norsk lov.

 

Målgruppe

Kurset er formet for røktere som jobber med produksjon av matfisk, men læringsutbyttet er stort for fiskehelsepersonell og andre innenfor næringen.