• Lakselusbekjempelse

Lakselusbekjempelsen er et landsdekkende prosjekt hvor alle norske oppdrettsselskaper er med i en nasjonal handlingsplan for å redusere de negative effektene lakselusa har på ville laksefiskbestander og oppdrettslaksen. Dette arbeidet er koordinert gjennom en nasjonal ledergruppe som koordinerer tre regionale enheter som hver har et ulikt antall lokale regioner med hver sin koordinator.

Kampen mot lakselusa foregår i et samarbeid mellom oppdretterne og fiskehelsetjenestene i hver lokale region hvor målet er å redusere produksjonen av lakseluslarver fra voksne lus som sitter på oppdrettsfisk til et minimum. Her legges felles strategier for lusebekjempelsen og for en bekjempelsesstrategi som best mulig reduserer risikoen for utvikling av resistens mot lusemidler som benyttes i strategiene. I denne sammenheng utvikles det planer for samordnet avlusning i tid, samt i forhold til valg av behandlingsmetode og virkestoff. (Lusekoordinatorene har også et ansvar for å støtte opp under opplæringen av personell til å registrere lus på en enhetlig måte samt å bistå i resistenstesting og vurderinger av behandlingseffekt).

MarinHelse AS har i dag det lokale ansvaret for den koordinerte lakselusbekjempelsen i Midt-Troms og Nord-Troms. Dette er en av de viktigste oppgavene selskapet har i dag. I forbindelse med lusebekjempelsen tilbyr MarinHelse AS bioessay i forbindelse med resistenstesting av lus før gjennomføring av planlagte behandlinger.