• Kurs

Oppdrettsnæringen er en ung næring som kun har eksistert i noe over 50 år. Under denne forholdsvis korte tiden har næringen endret seg betydelig og kunnskapsutviklingen knyttet til produksjon både i ferskvann og sjøvann har vært voldsom. Det stilles derfor store krav til aktørene i næringen knyttet til regelmessig kompetanseheving. Dette gjelder ikke bare for selve oppdrettsselskapene, men også for alle de selskapene som yter tjenester overfor næringen. Kunnskap rundt helserelaterte utfordringer knyttet til oppdrettsaktiviteten i Norge er et av områdene som får stadig større oppmerksomhet. Kravene til kompetanse er økende og på en rekke arbeidsområder forutsettes gode basiskunnskaper i forhold til å få disse arbeidsoppgavene gjennomført på best mulig måte, både i forhold til å optimalisere fiskens prestasjoner og i forhold til å ta vare på miljøet omkring.

Fra statlig forvaltning stilles i tillegg forskriftsmessige krav til opplæring innenfor en rekke områder. I tillegg forutsetter oppdrettsselskapenes deltakelse i forskjellige sertifiseringsordninger og internasjonale standarder opplæring av ansatte i selskapene innenfor flere fagfelt. MarinHelse AS prøver å bistå i å møte disse utfordringene gjennom et bredt spekter av kurs som tilbys næringen og støtteselskaper

Våre fiskevelferdskurs

Våre GobalGAP kurs

Våre beste praksis kurs