• Internkontroll

Praktiske og gode rutiner knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk er svært viktig for å oppnå gode og stabile produksjonsresultater. MarinHelse AS bidrar med sin spisskompetanse innenfor fiskehelse, fiskevelferd, mikromiljø, nærmiljø og håndtering av fisk for å styrke forutsigbarheten i produksjonen og den underliggende bærekraften.

Gode rutiner knyttet til håndtering av fisk er viktig i mange situasjoner. Ikke alle disse operasjonene utføres av oppdrettselskapene selv, det forekommer situasjoner hvor eksterne samarbeidspartnere bidrar. MarinHelse AS er behjelpelig med å etablere gode rutiner knyttet til håndtering av fisk i alle type situasjoner. I produksjon av fisk vil det også kunne forekomme forflytting av båter og utstyr mellom lokaliteter og forskjellige oppdrettsområder. Gode rutiner for å redusere risikoen for å spre smittsomme sykdommer gjennom denne typen arbeid er svært viktig. MarinHelse AS besitter mye erfaring og rutine knyttet til slike aktiviteter og bidrar til å opprette gode rutiner relatert til disse områdene.

Brønnbåtselskaper

Oppbygging av rutiner og prosedyrer rundt håndtering av fisk, hygiene og desinfeksjon av brønnbåter er viktig med tanke på den stadig økende bruken av brønnbåter i næringen. Stadig flere oppgaver blir overført til brønnbåter og i denne sammenhengen er det viktig at kunnskapen knyttet til omgangen med fisk og smittestoff blir oppgradert blant de ansatte i brønnbåtnæringen. MarinHelse AS har kjørt kurs og opplæring i flere år og ser stadig behov for oppdatert kompetanse for denne typen tjenesteleverandører til oppdrettsnæringen.

Servicebåter

I dagens produksjon av laks i sjø er det mange eksterne og interne arbeidsenheter som besøker en rekke forskjellige lokaliteter og utfører arbeid hvor fisken enten håndteres eller utsettes for operasjoner som oppfattes som fremmed og truende for fisken. I slike situasjoner øker alltid risikoen for endringer i fiskens atferd og påfølgende skader og sykdom. Det kan være interne service-team eller eksterne selskaper som utfører rutineoppdrag på fast basis eller enkeltoppdrag i perioder. MarinHelse AS bistår slike eksterne selskap og interne enheter med etablering av gode rutiner knyttet til kontakten med fisken og rengjøring og desinfeksjon samt risikoatferd i forbindelse med reise mellom forskjellige oppdrettsenheter og oppdrettsselskaper.

Lakseslakterier

Det er gjort store fremskritt innenfor håndtering, sedering, bedøving og avlivning av oppdrettsfisk i forbindelse med slakting de siste 5 årene. En rekke nyheter innenfor utstyr er lansert og bruken av dette utstyret har stilt nye krav til rutiner og håndtering av fisken. For MarinHelse AS sin del er det kontakten og håndteringen av fisken fra klargjøring av slaktefisken i oppdrettsmerden, lasting til brønnbåt, transport til slakteri, overføring til ventemerd og innslusing til slakteriet for bedøving og avlivning som har hatt hovedfokus. På disse områdene bistår vi gjerne til etablering av gode og praktiske rutiner slik at fiskevelferd og slaktekvalitet blir ivaretatt på beste måte.