Dødfiskkategoriseringskurs

Svinnet i norsk oppdrettsnæring er for stort. I snitt de siste 10 årene har andelen fisk som går tapt i fra fisken settes i sjøen til den er slaktet, ligget rundt 20 %. Dette er et svært høyt tall og vi i MarinHelse AS er av den oppfatning at norsk oppdrettsnæring ikke kan leve med så store tap i denne fasen av produksjonen hvis den ønsker at produksjonen skal bli oppfattet som etisk akseptabel og som bærekraftig. MarinHelse AS har en klar oppfatning av at det er fullt mulig å komme ned på 5 % svinn gjennom et målrettet arbeid på selskapsnivå i løpet av noen år.

Årsaken til at fisk dør i produksjonen er sammensatt. Det er en rekke forskjellige faktorer som alene utløser sykdom og død hos fisk samtidig det ofte kan være en samvirkning mellom forskjellige agens i samme fisk som utløser sykdom. Vi er i dette kurset ute etter de underliggende årsakene til at fisk dør og mulighetene for å kartlegge disse på best mulig måte. For å redusere svinn i sjøfasen på en effektiv måte er det en nødvendighet å ha grundig og presis kunnskap om hvilken type fisk som dør av hvilken årsak i hvilken periode av produksjonen. Dødfiskkategoriseringskurset tar tak i disse utfordringene. Denne kunnskapen er av stor betydning for at man i ettertid skal kunne sette inn de riktige tiltakene for å redusere svinnet i sjøfasen.

Kurset går igjennom de viktigste årsakene til at fisk dør i sjøfasen. Nøkkelfakta knyttet til dødsårsakene, nøye beskrivelse av ytre og indre forandringer hos fisken samt fiskens oppførsel og sykdomsutvikling blir viet mye oppmerksomhet. Kurset er spekket av bilder og filmer som viser de forskjellige dødsårsakene. Det er utarbeidet en egen dødfiskkategoriseringsplansje og et eget dødfiskkategoriseringsskjema som benyttes som matrise for kursgjennomgangen, og som vi anbefaler benyttes i det daglige registreringsarbeidet i etterkant. Dødsårsakene forefinnes i alle tilgjengelige produksjonsstyringssystemer og innebærer i så måte ingen form for tidkrevende dobbelføring av dødelighetsdata.

Formål
Kurset tar deltakerne inn i en verden av sykdom, død og elendighet hvor målet er å gi alle solide kunnskaper til hvordan man skal klare å skille mellom de forskjellige årsakene til at fisk dør. Det vil i praksis på merdkanten ikke være mulig å angi en årsak til hver enkelt fisk som dør, men målet er å kategorisere det store flertallet mer presist enn det som er tilfellet i dag. Ofte er det slik at noen få årsaker beskriver det meste av dødeligheten. På bakgrunn av dette er det etter vår oppfatning gode muligheter for å lykkes i dette arbeidet.

Kursdisposisjon
1.    Daglig bruk av skjemaet
2.    Innføring av dødfiskdata i ditt produksjonsstyringssystem
3.    Aktuelle sykdommer
•    Infeksjonssykdommer
o    Bakterielle sykdommer
o    Virale sykdommer
o    Parasittære sykdommer
•    Settefiskrelatert avgang
•    Mekanisk påvirkning
•    Miljørelatert avgang
•    Diverse årsaker
•    Dødsårsaker hos rensefisk

Målgruppe
Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg og har dødfiskopptak som en del av dine daglige gjøremål.