Beste Praksis Settefisk

MarinHelse AS er overbevist om at kvaliteten på den fisken som settes i havet er av større betydning enn hva den møter på av agens i sjøfasen når det gjelder å redusere dødeligheten og øke trivselen til fisken i sjøvannstilværelsen. Ferskvannsproduksjonen er en svært sammensatt og komplisert produksjon som stiller store krav til kompetanse innenfor flere fagfelt. Felles for alle disse fagfeltene er at de må tuftes på en biologisk plattform hvis man skal lykkes med å skape en god smolt. Et oppdrettsselskap som klarer å etablere faste kjøreplaner som år etter år skaper god smolt vil alltid ha et konkurransefortrinn knyttet det å levere et bærekraftig produkt til markedet. Vi i MarinHelse AS ønsker å bidra til å standardisere måten å produsere god smolt på, og gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig.

Kurset tar oss med gjennom hele ferskvannsproduksjonen fra stamfiskutvelgelse til evalueringen av smoltprestasjonene i etterkant av smoltlevering. Alle de viktige og kritiske fasene i smoltproduksjonen blir nøye gjennomgått, og forslag til beste praksis presentert. MarinHelse AS har i over 20 år vært på jakt etter god smolt for kunder i Troms og Finnmark som i alle år har vært underforsynt med slik vare. Dette har ført til at vi har vært på det meste av settefiskanlegg i landet og sett en rekke gode, og mindre gode løsninger. Sammen med anvendt teori og forskning er dette grunnlaget for de anbefalinger som blir gitt. Kurset er basert på mye billed- og videomateriale fra en rekke smoltanlegg i Norge for å gjøre kurset så praktisk og virkelighetsnært som mulig. Kurset går over to dager og inneholder 6 bolker som er nærmere presentert i kursdisposisjon og program. Kurset blir tilpasset enkeltkunder samtidig som det blir kjørt på regionale nivå for et større antall deltakere. Kursets varighet og innhold kan også justeres i forhold til ønsker og behov når det blir kjørt for enkeltkunder, men utover dette kjøres det som vist under program.

Formål
Beste praksis Settefisk er et kurs med en klar ambisjon om å styrke kvaliteten på smoltproduksjonen i Norge. Det foreligger ingen praktisk orienterte lærebøker innenfor settefiskproduksjon i Norge i dag, slik at mye kunnskap og kompetanse er lite tilgjengelig for aktørene. Dette kurset skal fylle deler av et behov som næringen har på dette området og gi klare anbefalinger knyttet til beste praksis på de viktigste områdene.

Kursdisposisjon
Del 1: Vann-Rør-Kar
”Et behov for gode og stabile rammebetingelser”
Del 2: Startfôring
”Kanskje den mest kunnskapskrevende operasjonen i produksjonen av smolt”
Del 3: Håndtering
”Hvordan håndtere settefisk på best mulig måte”
Del 4: Vaksinering
”En tøff men nødvendig påkjenning”
Del 5: Smoltifisering
”En grunnleggende forutsetning for trivsel og prestasjon i sjøvann”
Del 6: Smitte – helse
” God drift = God helse””

Målgruppe
Kurset er ment for de som arbeider i settefiskanlegg og de som er driftsledere for slike. Siden kurset tar for seg de viktigste skrittene i smoltproduksjonen fra innlegg av rogn til levering av smolt, så er det et godt faglig fundament for de som arbeider med settefiskanlegg på vegne av forvaltning og forskning. For studenter gir kurset en helhetlig fremstilling av de utfordringer og arbeidsoppgaver som man møter på i arbeidshverdagen i et settefiskanlegg, og er i så måte et informativt og lærerikt tilskudd til den teoretisk utdannelsen studentene møter.