Beste Praksis Settefisk Resirkulering

Bruken av resirkulering i norsk smoltproduksjon har eksplodert de siste årene, og mange er av den oppfatning at dette er veien å gå for norsk oppdrettsnæring i årene fremover hvis næringen skal vokse og samtidig ha en bærekraftig produksjon med en tydeligere miljøprofil. MarinHelse AS er av den oppfatning at en smoltproduksjon basert på resirkuleringsprinsipper gir de beste forutsetningene for å klare å produsere en god smolt gjennom hele året og år etter år. Det store fortrinnet med resirkuleringsanlegg utover det faktum at de benytter betydelig mindre mengder råvann til produksjonen, er tilgangen slike anlegg gir på oppvarmet vann. Oppvarmet vann til temperaturer over 7 grader gir en mye mer tydelig og ensartet utvikling av yngel, og gir samtidig en oppdretter mye større muligheter til å styre produksjonen ut fra egne behov i stedet for å måtte ta hensyn til temperaturen på råvannet til enhver tid. En produksjon basert på oppvarmet vann gjennom hele produksjonssyklusen gir oppdretteren tilnærmet full kontroll på smoltifiseringen og åpner muligheten for homogene smoltgrupper i mye større grad enn det et gjennomstrømningsanlegg kan. I et resirkuleringsanlegg kan det lages en eneste kjøreplan for alle smoltgrupper med kun små justeringer i sluttfasen for tilpasning til årstid for utsett. Målet er i praksis å gjennomføre en 0-åringsproduksjon gjennom hele året og sette ut smolt i alle årets 12 måneder. En justering av smoltstørrelse og postsmoltproduksjon skal kompensere for de periodene i året hvor sjøvannstemperaturene normalt sett vanskeliggjør utsett av smolt. Dette betyr etter vår oppfatning en revolusjon i norsk smoltproduksjon og er en nødvendighet hvis næringens egne mål om vekst frem mot 2050 skal kunne oppfylles.

Kurset er basert på den samme disposisjonen som «Beste praksis settefisk» men er spisset mot de operasjoner og utfordringer som preger hverdagen i et resirkuleringsanlegg. Vannkvalitet er gitt et større fokus da utfordringer knyttet til vannsammensetning og vannbehandling opptar større ressurser enn ved en produksjon basert på gjennomstrømning.

Formål
«Beste praksis settefisk resirkulering» er et kurs med en klar ambisjon om å styrke kvaliteten på den smoltproduksjonen i Norge som er basert på resirkuleringsteknologi. Resirkulering er relativt nytt i Norge og her foreligger det begrensede mengder erfaringsbasert kunnskap knyttet til de nye utfordringene som finnes knyttet til blant annet vannkvalitet, vannbehandling, rengjøring og desinfeksjon. Dette kurset skal fylle deler av et behov som næringen har på dette området og forsøke å gi klare anbefalinger knyttet til beste praksis på de viktigste områdene.

Kursdisposisjon
•    Datagrunnlag for produksjonen i resirkuleringsanlegg
•    Vann-Rør-Kar ”Et behov for gode og stabile rammebetingelser”
•    Startfôring ”Kanskje den mest kunnskapskrevende operasjonen i produksjonen av smolt”
•    Smoltifisering
•    Fôring i settefiskanlegg
•    Smitte –Helse ”God drift er det samme som god helse”

Målgruppe
Kurset er ment for de som arbeider i settefiskanlegg og de som er driftsledere for slike. Siden kurset tar for seg de viktigste skrittene i smoltproduksjonen fra innlegg av rogn til levering av smolt, så er det et godt faglig fundament for de som arbeider med settefiskanlegg på vegne av forvaltning og forskning. For studenter gir kurset en helhetlig fremstilling av de utfordringer og arbeidsoppgaver som man møter på i arbeidshverdagen i et settefiskanlegg, og er i så måte et informativt og lærerikt tilskudd til den teoretisk utdannelsen studentene møter.