Tjenester og produkter

 

MarinHelse AS har over tid utviklet et omfattende sett med tjenestetilbud knyttet til oppdrettssektoren. Hoveddelen av aktiviteten vår er knyttet til helseoppfølgingen på lokaliteter i sjø- og ferskvann, men de seneste årene har også etterutdanning og bistand innenfor oppbygging av fornuftige strukturer knyttet til driftsoptimalisering og helseforebyggende tiltak tatt en stadig større del av våre arbeidsressurser. Fokuset på betydningen av gode lokaliteter for best mulig miljømessig og fiskevelferdsmessig bærekraft har endret mye av selskapets profil og tyngdepunktet i arbeidsoppgavene.

Tjenester

 • Connector.Connector.

  Helseoppfølging

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Lakselusbekjempelse

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Miljøtjenester

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Internkontroll

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Kurs

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Forskning og utvikling

  Les mer

Produkter

 • Connector.Connector.

  Plansjer og skjemaer

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Tellekar

  Les mer

 • Connector.Connector.

  Obduksjonsbord

  Les mer

Kurs

MarinHelse AS har kjørt kurs i hele landet og tilbyr også samlinger utenfor vår hovedregion. Vi skreddersyr kurspakker og enkeltkurs til enkeltselskap og sammenslutninger i tillegg til de faste kursene som er opplistet i vår kurskalender. Ved siden av kurskalenderen nedenfor finner du en kursliste over de kursene vi tilbyr.

Show Filters
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
september
september
september
september
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
november
november
november
november
november
november

Fiskesykdommer og parasitter

Regional kompetanse i et nasjonalt nettverk

MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer. Vi samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Troms og Finnmark i dag, i tillegg til at vi bistår med vår kompetanse til den russiske oppdrettaktiviteten i Nord-Vest Russland. MarinHelse AS er per i dag den største fiskehelsetjenesten i Nord Norge med 10 ansatte fordelt på tre kontorer i regionen. Vår klare målsetting er å være best på fiskehelse i Troms og Finnmark. I tillegg til et utvidet tjenestetilbud på helsesiden, har vi forsterket innsatsen på miljøsiden de siste årene da vi ser at næringen går mot større og mer eksponerte lokaliteter, og at dette stiller skjerpede krav til oss som utfører av miljøundersøkelser.

MarinHelse AS har alltid hatt som mål å bidra til en best mulig produksjon hos våre kunder. Vi tror at dette omfatter både miljøforutsetningene på lokalitetene, kvaliteten på fisken som settes i sjøen og selve driften på lokalitetene. Et større fokus på samspillet mellom oppdrettsmiljø og fisk vil være grunnleggende for å kunne beskrive, kontrollere og forebygge dagens og morgendagens utfordringer knyttet til en bærekraftig oppdrettsnæring med henblikk på miljø, fiskehelse og fiskevelferd. Det er dette som er og blir hovedformålet med driften av MarinHelse.

Per Anton
Akvaveterinær

Per Anton Sæther er utdannet veterinær i Tyskland ved Justus Liebig Universitet og har jobbet opp mot oppdrettsnæringen siden 1993. Han er daglig leder i MarinHelse AS. Per Anton har lang erfaring og et stort nettverk innenfor fiskehelse og har et bredt fokus mot det som skjer både i ferskvann og sjøvann. Han jobber særlig opp mot etterutdanning og videreformidling av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som kan være til hjelp i den praktiske hverdagen ute på anleggene. Per Anton er alltid ute på merdkanten eller karkanten og er den som trekker i de lengre trådene og prøver å bidra til at selskapet er utstyrt med spisskompetanse innenfor de områdene som til enhver tid representerer de viktigste helseutfordringene i oppdrettsnæringen.

Kay Roger
Akvaveterinær

Kay Roger er medeier og har jobbet i MarinHelse AS siden etableringen i 2001. Han er utdannet veterinær fra Justus-liebig-Universitet Giessen i Tyskland. Han var ferdig utdannet i 1994, og har i hovedsak jobbet med landdyr/produksjonsdyr. Men siden MarinHelse AS sin oppstart har han hele tiden også jobbet med oppdrettsnæringen. Kay Roger har hatt sitt hovedfokus på matfiskproduksjonen i sjø samt oppfølging av hygieneutviklingen på slakteriene. Han har også et kursansvar på de samme områdene.

2015-08-12 15 40 09
Fiskehelsebiolog

Koen van Nieuwenhove har jobbet i MarinHelse AS siden mai 2009 og er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Tromsø. Til daglig arbeider han med fiskehelseoppgaver innenfor ferskvann og sjøvann ute på de forskjellige arenaene. Koen har ansvaret for koordineringen av lusearbeidet i Midt- og Nord Troms og har i kraft av sin erfaring og spisskompetanse kursansvar på flere fagområder. Koen har også oppgaver i utlandet knyttet til oppfølging av smolt og helseutvikling i sjø samt bistand knyttet til luseutfordringer.

Øystein
Fiskehelsebiolog

Øystein er utdannet fiskehelsebiolog ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø og ble uteksaminert i 2006. Han har en fortid på havbruksstasjonen i Tromsø og ved Nofima før han begynte hos Veso Vikan som forsøksleder i 2007. I 2010 begynte han hos Akvaplan Niva og hadde hovedarbeidsoppgaver innen miljøovervåkning , lokalitetsundersøkelser og søknadsprosesser knyttet til drift og utvidelse av oppdrettslokaliteter. Øystein begynte i MarinHelse i 2011 og rutinemessig fiskehelsearbeid ute hos våre kunder og samarbeidspartnere på både ferskvanns- og sjøvannssiden utgjør hoveddelen av arbeidsoppgavene. Med sin forskningsbakgrunn har han hatt et særlig ansvar i arbeidet knyttet opp mot forskning og utvikling og har i dag også hovedansvaret for våre kurstilbud innenfor Global Gap.

grå
Fiskehelsebiolog

Kjetil Har vært ansatt i MarinHelse AS siden september 2013. Utdannet fiskehelsebiolog fra Tromsø og uteksaminert i 1999. Han jobbet første 3 årene som forsøkskoordinator med kommersiell uttesting av fiskevaksiner ved tidligere Fiskeriforskning og Havbruksstasjonen i Tromsø. I 2002 gikk turen til Finnsnes som ansatt og etter hvert daglig leder i Senja Fiskehelsetjeneste AS. Han arbeidet i disse årene med generell helse i settefisk- og matfiskanlegg for laks, torsk og røye. Utover dette ble arbeidsdagene fylt med miljøundersøkelser og lusearbeid. Kjetil er ansvarlig for koordineringen av kampen mot lakselusa i Sør-Troms. Inntoget i MarinHelse kom etter en fusjon av selskapene i 2013. I dag er hovedfokus på helse og lus.

grå
Fiskehelsebiolog

René er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Tromsø. Han startet å jobbe i MarinHelse juli 2014, like etter endt utdannelse. Siden han startet i MarinHelse har han jobbet med oppgaver knyttet til helseoppfølging i sjø- og ferskvann. I tillegg har han ansvaret for hjemmesiden, samt arbeid knyttet opp mot databehandling og kundeportalen.

silje
Marinbiolog

Silje-Kristin har vært ansatt hos MarinHelse AS siden januar 2015. Hun er utdannet marinbiolog, og har mastergrad fra Universitetet i Tromsø og Universitetsenteret på Svalbard (UNIS). I februar 2015 ble hun tildelt doktorgrad (Ph.D) ved Universitetet i St. Andrews, Skottland. Hun har tidligere arbeidet for Havforskningsinstituttet som videotaksonom, og for Norsk Polarinstitutt AS som miljørådgiver og feltleder. Silje-Kristin er miljøansvarlig og til daglig arbeider hun med diverse miljøundersøkelser og strømmålinger. Med hennes bakgrunn fra havforskningen har hun også fått en rekke oppgaver knyttet til kampen mot lakselusa hvor resistensundersøkelser, lusetellinger og kursing innenfor samme område har vært i fokus.

grå
Fiskehelsebiolog

Roy-Inge har vært ansatt i MarinHelse AS siden februar 2015. Han er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Tromsø i 1999. Han har arbeidet ved VESO Vikan i Namsos som forsøksleder og han har også hatt gjennomføringsansvar for enkeltprosjekt hos Nofima. Han har vært avdelingsleder og ansvarshavende ved Fiskehelselaboratoriet, Havbruksstasjonen i Tromsø AS i en rekke år. I MarinHelse AS jobber han til daglig med oppgaver innenfor fiskehelse og miljø.

kjersti
Akvaveterinær

Kjersti Lien har jobbet i MarinHelse AS siden februar 2015. Hun er utdannet veterinær ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – tidligere Norges veterinærhøgskole) i Oslo, med akvamedisin som fordypning. Til daglig arbeider hun med fiskehelseoppgaver, hovedsakelig på sjøen, men også noe på ferskvann.

Mathias
Fiskehelsebiolog

Mathias ble uteksaminert som fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø i desember 2015, og startet å jobbe i MarinHelse AS i januar 2016. Mathias vil jobbe mye med laks i sjøvannsfasen i Finnmark, og spesielt oppfølging av triploid fisk. I tillegg vil han jobbe mye med anlegg i nær tilknytning til Tromsø.

Kristin
Akvaveterinær

Kristin er utdannet veterinær ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – tidligere Norges veterinærhøgskole) i Oslo, med akvamedisin som fordypning. Etter endt skolegang hadde hun et engasjement i Mattilsynet, seksjon dyr- og slakteritilsyn i Finnmark. I februar 2016 ble hun ansatt i MarinHelse. Kristin er stasjonert på Finnsnes og jobber med fiskehelseoppgaver både på sjø og på land.

Kontakt oss

 • Connector.

  Telefon

  +47 481 86 767

 • Connector.

  E-post

  post@marinhelse.no

 • Connector.

  Postadresse

  Postboks 45
  9069 Lyngseidet

Vi har kontor i Tromsø, Finnsnes og på Lyngseidet. Trykk på boksene under for kontaktinformasjon.
Tromsø Strandveien 106 9006 Tromsø  
       
Per Anton Sæther Daglig leder (+47) 481 86 767  peranton@marinhelse.no
Øystein B. Markussen Fiskehelsebiolog (+47) 954 51 104 oystein@marinhelse.no
René Bakken Fiskehelsebiolog (+47) 417 67 498 rene@marinhelse.no
Silje Kristin Jensen Marinbiolog (PhD) (+47) 951 66 782 silje@marinhelse.no
Roy-Inge Hansen Fiskehelsebiolog (+47) 900 22 457 roy@marinhelse.no
Mathias C. Overrein Fiskehelsebiolog (+47) 469 06 122 mathias@marinhelse.no

 

Finnsnes Sjøgata 5 9300 Finnsnes  
       
Koen Van Nieuwenhove Fiskehelsebiolog (+47) 952 10 942 koen@marinhelse.no
Kjetil Olsen Fiskehelsebiolog (+47) 932 47 352 kjetil@marinhelse.no
Kjersti Lien Akvaveterinær (+47) 954 51 602 kjersti@marinhelse.no
Lyngseidet Parkveien 5 9060 Lyngseidet  
       
Kay Roger Fjellsøy Nestleder (+47) 482 96 110 kayroger@marinhelse.no