Nytt rammeverk

MarinHelse AS har snart eksistert i 20 år som eget selskap og har i denne perioden stadig vært på jakt etter nye måter å følge opp helseutviklingen på oppdrettslokaliteter for slik å kunne bidra til en best mulig produksjon tuftet på fiskevelferdsmessige grunnprinsipper og bærekraft.

Helt siden oppstarten av selskapet har det blitt brukt store ressurser på å dokumentere og beskrive helseutviklingen i anleggene. I denne forbindelse blir det samlet inn en mengde data som brukes i flere sammenhenger. Muligheten for å sette slike data i en større kontekst har vært mangelfull og vanskeliggjort en utvidet bruk av de innsamlede data i en helseforbedrende sammenheng. Samtidig ser vi at nye plattformer for kommunikasjon stadig utvikles og at eksisterende journalsystemer ikke har utviklet seg i samme takt. Dette har ført til utviklingen av et nytt rammeverk for helseoppfølging som etter vår mening gir oppdrettsselskapene en unik mulighet for oversikt og kontroll. Samtidig som det skal kunne gi et best mulig grunnlag for kartleggingen av den aktuelle helsesituasjonen i anleggene, kan det også være et betydningsfullt bidrag til sikring av riktige strategiske valg, for slik å oppnå viktige forbedringer på områder innen driften i det enkelte selskap. Dette rammeverket oppfyller de krav som nye sertifiseringsordninger og klassifiseringer stiller, slik at helseoppfølgingen er i tråd med det samfunnet, interesseorganisasjoner og konsumenter forventer for at de skal oppfatte produktene som næringen produserer som bærekraftige. 

«ET UTSETT EN HELSEFIL»

Det nye rammeverkets ryggrad er en helsefil som inneholder alle relevante opplysninger knyttet til helseutviklingen til et utsett i sjø eller et innsett i et settefiskanlegg fra oppstart til avslutning. I denne helsefilen er det lagret informasjon som f. eks. besøksrapporter, resepter, behandlinger, vevsundersøkelser og prøveresultater, kopi av smoltprestasjonsskjemaer, skjemaer for episoder med forøket dødelighet, oppsummering av lyteskjemaer fra slakteriet og referat fra produksjonsmøter.

For at hver enkelt produksjon på en ny lokalitet eller et nytt innlegg på et settefiskanlegg skal få den absolutt beste oppfølgingen er produksjonen fulgt opp av tre produksjonsmøter hvor representanter for ledelsen i det aktuelle selskap, en representant for fiskehelsetjenesten, en representant for fôrselskapet og det aktuelle arbeidslaget på lokaliteten er representert. Oppstartsmøte har som formål å planlegge produksjonen helhetlig fra før utsett av smolt til utslakting. For å oppnå optimal drift er det nødvendig å ta utgangspunkt i den aktuelle lokalitet, dens beskaffenhet og de erfaringer som er gjort på samme lokalitet ved tidligere produksjoner. På samme måte er også klare mål for produksjonen og strategier for å nå disse målene viktige i et slikt møte. Dette gjelder på områder som tilvekst, dødelighet, helseutfordringer og kritiske operasjoner. Det andre produksjonsmøtet gjennomføres rundt 10 måneder etter produksjonsstart hvor man ser tilbake på første del av produksjonen. Her gjennomgås hovedutfordringer og erfaringer, mål og strategier vurderes, samtidig som justeringer gjennomføres og nye mål settes. Det avsluttende produksjonsmøtet gjennomføres når all fisk er slaktet ut og man har en produksjonsfasit. Hovedformålet med det avsluttende møtet er å kunne treffe riktige beslutninger knyttet til hovedutfordringer, og se hvordan disse best kan løses i fremtiden. Målet er at erfaringer fra dette møtet blir tatt med ved neste utsett på samme lokalitet, og at de erfaringer som har verdi for selskapet som helhet overføres på egnede måter til resten av organisasjonen. Denne formen for kunnskapsutveksling er i våre øyne nødvendig for daglig fremgang i alle selskaper.

Som et utfyllende tillegg til informasjonsinnhentingen er det etablert bruk av fire forskjellige typer skjemaer i produksjonen som alle har en misjon knyttet til produksjonsmøtene.

Smoltprestasjonsskjemaer
Kvaliteten på smolten som settes i havet og hvilken helserelatert bagasje den bærer på, er av stor betydning for hvordan helseutviklingen blir etter at denne er sjøsatt på en lokalitet. Det er derfor av stor betydning at den første perioden smolten står i havet blir beskrevet på en så god måte som mulig for å kunne si noe om smoltkvaliteten samt gi riktige og konstruktive tilbakemeldinger til smoltprodusent.

Dødfiskkategoriseringsskjemaer
For å kunne gjøre riktige valg knyttet til prioriteringer rundt helsemessige tiltak i produksjonen er det viktig å vite hva som er årsaken til at fisk dør i alle faser av produksjonen. For å standardisere og forbedre disse registreringene er det etablert nye dødfiskkategoriseringsskjemaer. Disse benyttes daglig, og når de settes i sammenheng med dødelighetsutviklingen på merdnivå gir de et godt bilde av hva som forårsaker de største tapene i produksjonen og hvor ressursene best kan brukes for å påvirke helsesituasjonen på den laksen som står i merdene i riktig retning. Kategoriene er samkjørt med de diagnoser som allerede finnes i de vanlige produksjonsstyringssystemene og genereres digitalt. Disse opplysningene benyttes i hovedmøtene og også på felles helsemøter på selskapsnivå.

Skjemaer for episoder med forøket dødelighet
Det er alltid slik at enkeltepisoder kan forårsake store tap i produksjonen og påføre fisk mye lidelse. For å rette fokus mot disse episodene er det etablert egne skjemaer som skal benyttes når dødeligheten overstiger en viss grense på merdnivå over en gitt tidsperiode. Formålet er å redusere hyppigheten samt innvirkningen slike episoder har på fisken, og slik totalt sett bidra til en bedre produksjon.

Lyteskjema på slakteri
En produksjon er ikke avsluttet før fisken er slaktet, avvik kategorisert og tilbakemeldingene fra kunden er bearbeidet. Lyteskjemaene på slakteriet bidrar i så måte til økt fokus på nedklassifiseringsårsaker og utviklingen av slaktekvalitet, både relatert til utsettstype, lokalitet og region.

Totalt sett skal alle disse elementene gi et rammeverk som kan gi en mest mulig komplett oppsummering og beskrivelse av hvert enkelt utsett eller produksjon, og samtidig sikre at riktig informasjon legges til grunn for de strategiske valg som må tas i etterkant. Dette for stadig å kunne forbedre en produksjon rent helsemessig og økonomisk. Når utsettet er avsluttet og siste produksjonsmøte er avholdt samt relevant info spredt videre i organisasjonen, kan helsefilen lukkes.

For å gjøre informasjonen mest mulig tilgjengelig for alle de som trenger slik informasjon i oppdrettsbedriftene blir helsefilen og dens innhold oppdatert fortløpende, og en egen link setter den enkelte enkelt i kontakt med de helsefilene som man har fått tilgang til. Alt av innhold kan lastes ned og lagres på egen maskin etter behov. For kunder som ønsker tilgang gjennom vår hjemmeside vil det bli etablert tilgang til alle helsefiler man er godkjent for gjennom en innloggingsfunksjon. For å lette oppkoblingen til helsefilene på hjemmesiden vår vil i tillegg en app for bruk både på mobil, nettbrett og pc bli utviklet.

Vi tror dette er en løsning som vil kunne tilfredsstille de fleste behov fremover, samt være et bidrag av betydning til en suksessiv bedring av produksjonen. Et større og mer rettet fokus på hovedutfordringer knyttet til fiskevelferd og fiskehelse tror vi er en nødvendighet for at næringen skal kunne opptre som miljøvennlig og bærekraftig, og slik sikre sin tilgang til markedet som leverandør av et sunt og positivt produkt, i dag og i fremtiden.